REJESTRACJA
459 59 55 59
UA A A A Ikona, element graficzny, symbol oka. To aktywny przycisk, który włącza wysoki kontrast strony migam

Postępowanie do 30 tys. Euro na dostawę artykułów do dezynfekcji

miniaturka

Nr sprawy: SZPZLO/WR-07/2019 Warszawa dnia 29 listopada 2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
poniżej 30 000 euro
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów do dezynfekcji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w kosztorysie ofertowym, załączniku nr 2 do Specyfikacji- instrukcji dla wykonawców.
Rodzaj zamówienia: dostawa
Tryb udzielenia zamówienia: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r., 907 ze zm.).
Wartość zamówienia – poniżej 30 000 euro.
Okres realizacji zamówienia: od 02.01.2020 r. do 30.06.2021r., w sukcesywnych dostawach do 3 dni od dnia złożenia zamówienia - średnio 1 raz w miesiącu
Opis warunków udziału wykonawców w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie podobnych dostaw tj. wykonywał lub wykonuje jako generalny wykonawca lub podwykonawca, w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, co najmniej 2 zadania polegające na dostawie artykułów do dezynfekcji.
Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Specyfikacji i załączonych dowodów dotyczących wykazanych dostaw, określających, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy wykonawca.
2) Formularz oferty, według załącznika nr 1 do Specyfikacji;
3) Formularz kosztorysu ofertowego, według załącznika nr 2 do Specyfikacji;
4) Wykaz dostaw, według załącznika nr 4 do Specyfikacji;
5) Dowody-referencje dotyczące wykazanych dostaw, określających, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.
6) Oświadczenie nt. dopuszczenia wyrobów medycznych i produktów leczniczych, zgodnie z
- ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. ( Dz. U. z 2010 r., nr 107, poz. 679 ze zm.) dla wyrobów
medycznych,
- ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne ( Dz. U. z 2008 r., nr 45, poz. 271 ze zm.) dla produktów
leczniczych,
według załącznika nr 5 do Specyfikacji.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 DNI OD DNIA OTWARCIA OFERT
Składanie ofert częściowych: nie
Składanie ofert wariantowych: nie
Kryteria oceny ofert: cena oferty 100%
Adres strony internetowej, na której jest dostępne ogłoszenie wraz z 5 załącznikami ( Specyfikacją, formularzem oferty, kosztorysem ofertowym, wzorem umowy, wykazem dostaw, oświadczeniem) :
www szpzlowesola.waw.pl
Miejsce otrzymania specyfikacji: z ww. strony internetowej Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego: 05-075 Warszawa, ul. Kilińskiego 48, I piętro, pok. Nr 39.
Termin składania ofert: do dnia 09.12.2019 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: sekretariat SZPZLO Warszawa Wesoła, ul. Kilińskiego 48, I piętro, pok. 39.
Osoba do kontaktów: Teresa Bareja, tel./fax. (22) 773 74 50,
e-mail - zozwesola@szpzlowesola.waw.pl

Załączniki do ogłoszenia:
1. zał. 1 - Zapytanie ofertowe

podpis Dyrektora


Copyrights 2022 | SZPZLO Warszawa - Wesoła | Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałow w całosci lub w części bez zgody właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.
Projekt i wykonanie

COOKIES

Korzystamy z Cookies, by zapewnić Ci dostęp do informacji, wszystkich oferowanych usług, by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu, a także wyświetlać reklamy dopasowane do użytkowników. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają właściwe wyświetlanie treści, analizę ruchu internetowego, ruchu reklamowego, a także utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.