REJESTRACJA
459 59 55 59
UA A A A Ikona, element graficzny, symbol oka. To aktywny przycisk, który włącza wysoki kontrast strony migam

Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej

| Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej

miniaturka

 

Warszawa,  08 grudnia   2022 r.   

Sprawa nr  SZPZLO /KO/07/2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                  

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

 

DYREKTOR 

Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wesoła  ogłasza konkurs ofert zapraszając w nim do udziału zainteresowanych

 

Podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 711 z późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust.1, art.149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art.153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych   (Dz. U. 2021r. poz.1285 z późniejszymi zmianami).

Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem konkursu jest  wykonywanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie:

 • Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej:
 • lekarz specjalista alergologii
 • lekarz specjalista alergologii dla dzieci
 • lekarz specjalista chirurgii naczyń
 • lekarz specjalista kardiologii
 • lekarz specjalista ginekologii i położnictwa
 • lekarz specjalista neurologii
 • lekarz specjalista ortopedii
 • Badań diagnostycznych
 • Opis badań EKG dla dzieci
 • USG prenatalne I, II trymestr  ciąży
 • USG  III trymestru ciąży
 •  Badania diagnostyczne  w opiece koordynowanej
 • konsultacje  specjalistów w opiece koordynowanej

Warunki konkursu ofert

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej i udzielają ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej oraz spełniający wymagania określone w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”.

Oferent wyłoniony w drodze konkursu będzie realizować świadczenia zdrowotne od dnia 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

 1. Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, regulaminem konkursu ofert i wzorami umów oraz pobrać obowiązujący formularz oferty w Dziale Administracji - pokój nr 39 w godzinach 8.00-15.00.
 2. Oferty należy składać w Sekretariacie SZPZLO Warszawa - Wesoła , ul. Kilińskiego 48 , 05-075 Warszawa  pok. 39 , w terminie do dnia 15  grudnia 2022r. do godz. 11.00 lub nadać w formie przesyłki pocztowej /o terminie wpływu oferty decyduje data wpływu do Sekretariatu SZPZLO.
 3. Oferty składa się w zamkniętej kopercie z opisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (wpisać zakres)”, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2021r. o godz. 11.15 w siedzibie SZPZLO Warszawa - Wesoła, ul. Kilińskiego 48 (pokój nr 39).
 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.szpzlowesola.waw.pl i tablicy ogłoszeń w miejscu prowadzenia postępowania, nie później niż w terminie związania ofertą.
 7. Zawarcie umów z wybranymi oferentami nastąpi w terminie do 15 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 8. Zastrzega się prawo do unieważnienia konkursu ofert w całości lub w części, do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

                                                    

Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu, zgodnie z art. 153 i 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 26 ust.4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 711   z późniejszymi zmianami).

 

 

 

(podpis  Dyrektora)

 

>>> poniżej do pobrania SWKO  z załącznikami <<<

ogłoszenie

SWKO  lekarz AOS

zal nr 2 do SWKO - wzor umowy dla lekarza AOS

zal. nr 1 do warunkow - formularz oferty badania diagnostyczne

zal. nr 1 do warunkow - formularz oferty lekarz specjalista

zał 2 umowa na badania diagnostyczne

 

 

 


Copyrights 2022 | SZPZLO Warszawa - Wesoła | Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałow w całosci lub w części bez zgody właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.
Projekt i wykonanie

COOKIES

Korzystamy z Cookies, by zapewnić Ci dostęp do informacji, wszystkich oferowanych usług, by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu, a także wyświetlać reklamy dopasowane do użytkowników. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają właściwe wyświetlanie treści, analizę ruchu internetowego, ruchu reklamowego, a także utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.