BIP / Przetargi aktualne

08/07/2020 - 12:49

Nr sprawy: SZPZLO-ZP/01/2020

Zamawiający działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: Dostawa szczepionek dla potrzeb SZPZLO Warszawa Wesoła
(Nr sprawy SZPZLO-ZP/01/2020):
1. Zamawiający w roku 2020 zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 300 000,00 zł brutto.
2. W postępowaniu, w terminie do dnia 08 lipca 2020 r. złożono następujące oferty:
Szczegóły w załączniku do pobrania

23/06/2020 - 14:05

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczepionek dla dzieci i dorosłych do SZPZLO Warszawa Wesoła . Specyfikacja obejmuje 12 szczepionek, z których każda stanowi odrębne zadanie.
Na zaoferowane szczepionki Wykonawca zamówienia winien mieć aktualne charakterystyki produktów lub charakterystyki substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych na produkty, na które odpowiednie przepisy wymagają posiadania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wymagane karty przed podpisaniem umowy.

24/02/2020 - 09:37

SZPZLO Warszawa Wesoła
05-075 Warszawa, ul. Kilińskiego 48

OGŁASZA KONKURS OFERT
NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Sprawa nr SZPZLO /KO/01/2020

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 25 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190).

13/01/2020 - 11:50

PLAN POSTĘPOWAŃ
o udzielenie zamówień publicznych w roku 2020
w SZPZLO Warszawa Wesoła

I. Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej przekraczającej 30 000 euro / ustawa PZP art. 39 -
przetarg nieograniczony

Pages