BIP / Przetargi aktualne

24/11/2020 - 14:23

OGŁASZA KONKUS OFERT
NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 26 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295,567,1493późn.zm.)

1. Przedmiot konkursu :
wykonanie i dostawę prac protetycznych do gabinetów stomatologicznych należących do SZPZLO Warszawa Wesoła

24/11/2020 - 14:17

OGŁASZA KONKUS OFERT
NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 26 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295,567,1493późn.zm.)

Przedmiotem konkursu ofert są badania diagnostyczne:
• badań RTG,
• badań EMG,
• badań EKG wysiłkowego

28/09/2020 - 11:09

SZPZLO Warszawa Wesoła
05-075 Warszawa, ul. Kilińskiego 48

OGŁASZA KONKURS OFERT
NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Sprawa nr SZPZLO /KO/02/2020

13/07/2020 - 13:41

Warszawa, dn. 13 lipca 2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:" Dostawa szczepionek dla potrzeb SZPZLO Warszawa Wesoła"

Nr sprawy SZPZLO-ZP/01/ 2020
Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, uprzejmie zawiadamiamy, że w wyniku badań i oceny ofert
dokonano wyboru ofert najkorzystniejszych.

Pages