BIP / Przetargi aktualne

14/03/2018 - 09:06

Warszawa, 13 marca 2018 r.
Sprawa nr SZPZLO /KO/01/2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie odpowiednich przepisów art.26 ust 3 i 4 ustawy z dn.15.04.2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2015r., poz.618 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dn. 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2015r. ,poz.581 z późniejszymi zmianami)

DYREKTOR Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wesoła z siedzibą w 05-075 Warszawa, Kilińskiego 48

zaprasza Oferentów

do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych przez wykwalifikowany personel przyjmującego zamówienie, w jego lokalu, przy użyciu własnej aparatury, sprzętu i materiałów w zakresie wykonywania badań diagnostycznych w zakresie:

o Badania EMG,
o Badania Pantomogram ,
o Badania EKG wysiłkowe

Pages