BIP / Przetargi aktualne

23/11/2021 - 09:41

Warszawa, 19 listopada 2021 r.
Sprawa nr SZPZLO /KO/05/2021

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wesoła ogłasza konkurs ofert zapraszając w nim do udziału zainteresowanych

13/10/2021 - 11:32

Sprawa nr SZPZLO/31/2021 Warszawa, dnia 12 października 2021 roku

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA – WESOŁA
z siedzibą 05-075 Warszawa ul. Jana Kilińskiego 48

zaprasza

do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie pozaustawowym – zamówienie o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto, do którego nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1) tejże ustawy

na:
„WYKONANIE USŁUGI BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
WRAZ Z PAKIETEM KONSOLIDACYJNYM ZA ROK OBROTOWY 2021 I 2022 ORAZ SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA Z BADANIA”

20/09/2021 - 12:34

Warszawa, 20 września 2021 r.
Sprawa nr SZPZLO /KO/04/2021

SZPZLO Warszawa Wesoła
05-075 Warszawa, ul. KILIŃSKIEGO 48
OGŁASZA KONKUS OFERT
NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
Do konkursu mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 26 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295,567,1493późn.zm.)
1. Przedmiot konkursu :
na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy w zakresie:
• badań diagnostycznych w rodzaju:

badania Doppler duplex

25/06/2021 - 13:30

Warszawa, 24 czerwca 2020 r.
Sprawa nr SZPZLO /KO/03/2021

SZPZLO Warszawa Wesoła
05-075 Warszawa, ul. KILIŃSKIEGO 48
OGŁASZA KONKUS OFERT
NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
Do konkursu mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 26 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295,567,1493późn.zm.)
1. Przedmiot konkursu :
na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy w zakresie:
• Stomatologii

Pages