Zakup i dostawa szczepionek dla dzieci i dorosłych do SZPZLO Warszawa Wesoła - Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

Warszawa, dn. 13 lipca 2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:" Dostawa szczepionek dla potrzeb SZPZLO Warszawa Wesoła"

Nr sprawy SZPZLO-ZP/01/ 2020
Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, uprzejmie zawiadamiamy, że w wyniku badań i oceny ofert
dokonano wyboru ofert najkorzystniejszych.
I. Poniżej przedstawiamy oferty poddane punktowej ocenie (każde zadanie oceniano odrębnie), zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami:
- cena 60%
-termin dostawy - 40%
Szczegóły w załączniku INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.