Prawa i informacje dla pacjenta

Klauzula Informacyjna:
KLAUZULA IFNORMACYJNA DOTYCZĄCA PACJENTÓW SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA WESOŁA
(SZPZLO WARSZAWA WESOŁA)

Szanowni Pacjenci zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie zwane „ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych” - RODO) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wesoła w Warszawie zwany dalej "Administratorem".

Inspektorem danych osobowych w SZPZLO Warszawa Wesoła jest pan Krzysztof Galla; mail: iod@szpzlowesola.waw.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia usług medycznych. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych osobowych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Administrator nie udostępnia danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (np. Narodowy Fundusz Zdrowia).

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

Administrator przechowuje Państwa dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa (Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich aktualizacji, sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne w celu świadczenia usług medycznych.

Decyzje w zakresie przetwarzanych danych osobowych, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, oraz nie będą podlegać profilowaniu.