Postępowanie do 130 tys.PLN na dostawę NARZĘDZI I ŚRODKÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesoła
05-075 Warszawa-Wesoła, ul. Kilińskiego 48 4 tel./fax 22 773 74 50
NIP 822-18-47-147, REGON 011337194
Sprawa nr SZPZLO/91/2022 Warszawa, dnia 25 kwietnia 2022 roku
DYREKTOR
SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - WESOŁA z siedzibą 05-075 Warszawa ul. Jana Kilińskiego 48
zaprasza
do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie pozaustawowym zamówienie o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto, do którego nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1) tejże ustawy
na:
„DOSTAWA NARZĘDZI I ŚRODKÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
W PODZIALE NA 4 ZADANIA ”

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest stała sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego
narzędzi i środków do utrzymania czystości w podziale na 4 zadania:
Zadanie nr 1 – Środki czystości
Zadanie nr 2 – Chemia profesjonalna
Zadanie nr 3 – Worki na odpady
Zadanie nr 4 – Narzędzia do sprzątania

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zamówienia w zakresie rzeczowym i
ilościowym, jednak nie więcej niż 0 30%. Zakup każdego towaru, uzależniony będzie od
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
3. Dostarczone wyroby muszą posiadać okres zdatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy
liczony od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.
4. Oznakowanie dostarczonych wyrobów, instrukcje użytkowania, opis wyrobu, etykiety
(oryginalne) muszą być sporządzone w języku polskim.
11. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie winno być zrealizowane w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
111. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert:
1) cena 100% - oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe oferty
otrzymają punkty wynikające z przeliczeń arytmetycznych.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego
z najniższą ceną.
3. W trakcie dokonywania obliczeń Zamawiający zaokrągli wynik do dwóch miejsc po przecinku.
4. Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według w/w
kryteriów wynosi 100 punktów.
5. Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku
przekroczenia szacowanych środków.
IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu
2. spełniają warunki udziału w postepowaniu określone w art. 112 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych, dotyczące:
1) zdolności do wystąpienia w obrocie gospodarczym
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Zamawiający oceni złożone oferty binarnie na zasadzie spełnia - nie spełnia.
3. Informacje o umowie:
l) Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, zgodnie z załączonym wzorem.
V. WYMAGANE DOKUMENTY 1 OŚWIADCZENIA JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy należy złożyć
na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty
wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Oferta winna zawierać następujące załączniki (aktualne na dzień złożenia oferty):
1) odpis z właściwego rejestru - formy prowadzonej działalności,
2) broszury, opisy, foldery, ulotki, materiały informacyjne producenta, fotografie, opisy
techniczne lub dane katalogowe, które w jednoznaczny sposób potwierdzają, że oferowane
narzędzia i środki spełniają wymagania opisane w Załączniku nr 2 do Zaproszenia (dotyczy
zadania, na które Wykonawca składa ofertę). Parametry, których brakuje w kartach
katalogowych, ulotkach, itp. mogą być potwierdzone oświadczeniem producenta,
3) deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat CE dla wyrobów
medycznych,
4) dokumenty składane w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem
przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy pieczątką i podpisem, ze wskazaniem
daty,
5) w przypadku Wykonawców działających jako konsorcjum - pełnomocnictwo lidera do
reprezentowania konsorcjum w konkursie i zawarcia umowy.

VI. ZAPŁATA WYNAGRODZENIA
1. Należność za dostarczony towar zapłacona zostanie przelewem z konta Zamawiającego w
terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Płatność nastąpi na
rachunek bankowy wskazany na fakturze.
2. Strony za dzień zapłaty wskazują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
należną Wykonawcy kwotą.
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA OTWARCIA OFERT
1. Oferty wyłącznie należy składać pocztą elektroniczną na adres platformazakupowa.pl.
2. Oferty składane na adresy e-mail Zamawiającego nie będą brane pod uwagę.
3. Adres platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/szpzlowesola w zakładce
POSTĘPOWANIA w części dotyczącej niniejszego postępowania.
4. Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie rejestracji na platformie zakupowej w zakładce
„zostań wykonawcą”. Uprości to Wykonawcy składanie ofert oraz otrzymywanie na bieżąco
informacji o statusie postępowania. Rejestracja jest całkowicie darmowa.
5. Wykonawca posiadając konto na platformie zakupowej, gdzie sam fakt bycia zalogowanym
użytkownikiem automatycznie potwierdza ofertę - jeżeli nie jest zalogowany zostanie
poproszony o zalogowanie się do konta, które zostało przez Wykonawcę utworzone.
6. W przypadku gdy Wykonawca nie posiada konta na platformie zakupowej, po wypełnieniu
formularza składania oferty Wykonawca zostanie przekierowany do kroku drugiego, gdzie
zostanie poproszony o podanie danych kontaktowych. Po wykonaniu tego procesu system
generuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu, który zawiera link potwierdzający
złożenie oferty - wystarczy raz kliknąć i oferta zostaje potwierdzona.
VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Termin składania ofert upływa w dniu 05 maja2022 roku do godz. 12:00.
2. Termin otwarcia ofert – 05 maja 2022 roku godz. 12:15.
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone.
4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której może zaoferować tylko jedną cenę
na wybrane zadanie lub zadania.
X. ZAWARTOŚĆ OFERTY
1. Formularz oferty
2. Formularz asortymentowo — cenowy
3. Broszury, opisy, foldery, ulotki, materiały informacyjne producenta, fotografie, opisy
techniczne lub dane katalogowe, które w jednoznaczny sposób potwierdzają, że oferowany sprzęt
i materiały spełniają wymagania opisane w Załączniku nr 2 do Zaproszenia (dotyczy zadania, na
które Wykonawca składa ofertę). Parametry, których brakuje w kartach katalogowych, ulotkach,
itp. mogą być potwierdzone oświadczeniem producenta,
4. Deklaracje zgodności wystawione przez wytwórcę lub certyfikat CE dla wyrobów
medycznych,

XI. FORMALNOŚCI DOTYCZĄCE OCENY OFERT 1 PROWADZONYCH NEGOCJACJI
1. Oferty złożone po terminie wskazanym w punkcie VIII niniejszego zapytania ofertowego
Zamawiający odrzuci.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzupełnienia dokumentów potwierdzających warunki
udziału w postępowaniu.
4. Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę poniżej 130 000 zł netto.
5. Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest
równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez SZPZLO Warszawa — Wesoła (nie rodzi skutków
w postaci zawarcia umowy). Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia
bez podania przyczyny oraz możliwość negocjacji przedstawionych warunków współpracy.
6. Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
XII. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz oferty
2. Formularz asortymentowo — cenowy
3. Wzór umowy
XIII. KONTAKT W przypadku pytań:
1) merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu
formularza "Wyślij wiadomość” lub pod nr tel. 22 773 74 50 od poniedziałku do piątku w
godzinach: 7:30 — 15:00,
2) związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy
zakupowej Open Nexus pod nr 221010202, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach
7:00 do 17:00.

………………………………………….
Podpis Dyrektora SZPZLO