Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 30.000 Euro na dostawę środków czystości - Informacja o wyborze wykonawcy

Warszawa, dn. 06 kwietnia 2018 r.

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesoła
ul. Kilińskiego 48 , 05-075 Warszawa Wesoła,
tel. /fax. (0-22) 773 74 50
e-mail; zozwesola@szpzlowesola.waw.pl; www.szpzlowesola.waw.pl

Do wszystkich wykonawców
Dot: zakupu i dostawy środków czystości

Sprawa nr: SZPZLO/WR-03/2018

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wesoła z siedzibą przy ul. Kilińskiego 48 w Warszawie, informuje iż w niniejszym postępowaniu na zakup i dostawę odzieży ochronnej złożono następujące oferty - patrz załącznik Informacja o wyborze wykonawcy.doc