OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃDIAGNOSTYCZNYCH - EMG - PANTOMOGRAM - EKG WYSIŁKOWE - INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Warszawa, dn. 29 marca 2018 r .

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesoła
ul. Kilińskiego 48 , 05-075 Warszawa Wesoła,
tel. /fax. (0-22) 773 74 50
e-mail; zozwesola@szpzlowesola.waw.pl; www.szpzlowesola.waw.pl

Nr sprawy: SZPZLO KO/01/2018
Informacja o zakończeniu i wyniku
konkursu ofert
na świadczenia zdrowotne
w zakresie badań diagnostycznych: EMG, EKG wysiłkowe i Pantomogram.
Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie odpowiednich przepisów art.26 ust 3 i 4 ustawy z dn.15.04.2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2018r., poz.160, 138 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dn.27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2017 r. ,poz.1938 z późniejszymi zmianami)
DYREKTOR Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wesoła z siedzibą w 05-075 Warszawa, ul. Kilińskiego 48 informuje o zakończeniu konkursu i wyborze ofert.
• W niniejszym konkursie złożono oferty i wybrano:
patrz ZAŁĄCZNIK: Informacja o wyborze wykonawcy i.doc