OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE POZ: lekarz pediatra; lekarz medycyny rodzinnej; lekarz chorób wewnętrznych

Warszawa, 21 lutego 2022 r.
Sprawa nr SZPZLO /KO/01/2022

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wesoła ogłasza konkurs ofert zapraszając w nim do udziału zainteresowanych

Podstawa prawna
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 7111 z późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust.1, art.149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art.153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021r. poz.1285 z późniejszymi zmianami).
Przedmiot zamówienia

Przedmiotem konkursu jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
• Podstawowej Opieki Zdrowotnej
o lekarz pediatra
o lekarz medycyny rodzinnej
o lekarz chorób wewnętrznych

Warunki konkursu ofert
Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej i udzielają ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej oraz spełniający wymagania określone w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”.
Oferent wyłoniony w drodze konkursu będzie realizować świadczenia zdrowotne od dnia 01.03.2022 r. do 31.12.2022r.
1. Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, regulaminem konkursu ofert i wzorami umów oraz pobrać obowiązujący formularz oferty w Dziale Administracji - pokój nr 39 w godzinach 8.00-15.00.
2. Oferty należy składać w Sekretariacie SZPZLO Warszawa - Wesoła , ul. Kilińskiego 48 , 05-075 Warszawa pok. 39 , w terminie do dnia 28 lutego 2022 r. do godz. 11.00 lub nadać w formie przesyłki pocztowej /o terminie wpływu oferty decyduje data wpływu do Sekretariatu SZPZLO.
3. Oferty składa się w zamkniętej kopercie z opisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (wpisać zakres)”, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lutego 2022 r. o godz. 11.15 w siedzibie SZPZLO Warszawa - Wesoła, ul. Kilińskiego 48 (pokój nr 39).
5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.szpzlowesola.waw.pl i tablicy ogłoszeń w miejscu prowadzenia postępowania, nie później niż w terminie związania ofertą.
7. Zawarcie umów z wybranymi oferentami nastąpi w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
8. Zastrzega się prawo do unieważnienia konkursu ofert w całości lub w części, do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu, zgodnie z art. 153 i 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 26 ust.4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 711 z późniejszymi zmianami).

(podpis Dyrektora)

>>> poniżej do pobrania SWKO z załącznikami <<<