OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE - LEKARZ POZ

Warszawa, 20 kwietnia 2018 r.
Sprawa nr SZPZLO /KO/02/2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie odpowiednich przepisów art.26 ust 3 i 4 ustawy z dn.15.04.2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2015r., poz.618 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dn.27.08.2004r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2015r. ,poz.581 z późniejszymi zmianami)

DYREKTOR Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wesoła z siedzibą w 05-075 Warszawa, Kilińskiego 48

zaprasza Oferentów

do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie:

o lekarz POZ

Okres obowiązywania umowy od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.

Informacje ogólne

1. Oferty w formie pisemnej należy składać w sekretariacie (pok. 39 ) SZPZLO Warszawa Wesoła,
ul. Kilińskiego 48, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2018 r. do godz. 11:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w sekretariacie na I piętrze siedziby SZPZLO Warszawa Wesoła w
Warszawie przy ul. Kilińskiego 48, w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godz. 11:15.
3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert, a ogłoszenie wyników poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.szpzlowesola.waw.pl

(podpis Dyrektora)

>>> poniżej do pobrania SWKO z załącznikami <<<