Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonania prac protetycznych

Sprawa nr SZPZLO/KO-04/2020 Warszawa 23.11.2020 r.

SZPZLO Warszawa Wesoła
05-075 Warszawa, ul. KILIŃSKIEGO 48

OGŁASZA KONKUS OFERT
NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 26 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295,567,1493późn.zm.)

1. Przedmiot konkursu :
wykonanie i dostawę prac protetycznych do gabinetów stomatologicznych należących do SZPZLO Warszawa Wesoła
2. Szczegółowe warunki postępowania i formularz ofertowy są dostępne na stronie internetowej SZPZLO Warszawa Wesoła oraz w sekretariacie SZPZLO Warszawa Wesoła przy ul. Kilińskiego 48 ( od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00) - tel. 22 773 74 50
3. Szczegółowych informacji dotyczących postępowania konkursowego udziela:
Pan Dariusz Małecki - Dyrektor.
4. Przewidywany okres obowiązywania umowy:

od dnia 02 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

5. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem siedziby Przyjmującego zamówienie oaz napisem: "Konkurs ofert: - badania diagnostyczne w zakresie ……. : i złożyć w sekretariacie SZPZLO Warszawa Wesoła przy ul. Kilińskiego 48 do dnia 07 grudnia 2020 r. do godziny 11:00
6. Otwarcie ofert nastąpi w sekretariacie na I piętrze siedziby SZPZLO Warszawa Wesoła w Warszawie przy ul. Kilińskiego 48, w dniu 07 grudnia 2020 r. o godz. 11:15.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 11 grudnia 2020 r. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości Przyjmującego zamówienie w siedzibie SZPZLO Warszawa Wesoła oraz na stronie SZPZLO Warszawa Wesoła: wwwszpzlowesola.waw.pl
8. Przyjmującemu zamówienie przysługują następujące środki odwoławcze:
a) protest
b) odwołanie
8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert i
terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

(podpis Dyrektora)

>>> poniżej do pobrania SWKO z załącznikami <<<