Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie POZ

SZPZLO Warszawa Wesoła
05-075 Warszawa, ul. Kilińskiego 48

OGŁASZA KONKURS OFERT
NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Sprawa nr SZPZLO /KO/01/2020

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 25 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190).
Przedmiotem konkursu ofert są świadczenia zdrowotne obejmujące zadania w zakresie:
• Podstawowej Opieki Zdrowotnej
o lekarz medycyny rodzinnej
o lekarz chorób wewnętrznych
o lekarz w trakcie specjalizacji w zakresie medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych

1. Szczegółowe warunki postępowania i formularz ofertowy są dostępne na stronie
internetowej SZPZLO Warszawa Wesoła oraz w sekretariacie SZPZLO Warszawa Wesoła przy ul. Kilińskiego 48 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00) - tel. 22 773 74 50.
2. Szczegółowych informacji dotyczących postępowania konkursowego udziela: Pan Dariusz Małecki - Dyrektor.
3. Przewidywany okres obowiązywania umowy:

od dnia 01.03.2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

4. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem siedziby
Przyjmującego zamówienie oraz napisem: "Konkurs ofert: - Świadczenia zdrowotne w zakresie
Podstawowej Opieki Zdrowotnej" i złożyć w sekretariacie SZPZLO Warszawa Wesoła przy ul.
Kilińskiego 48
do dnia 28 lutego 2020 r. do godziny 10:00.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lutego 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie SZPZLO
Warszawa Wesoła.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 28 lutego 2020 roku. Wyniki konkursu zostaną
podane do wiadomości Przyjmującego zamówienie w sekretariacie SZPZLO Warszawa
Wesoła oraz na stronie: www.szpzlowesola.waw.pl
7. Przyjmującemu zamówienie przysługują następujące środki odwoławcze:
a) protest
b) odwołanie
8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert i terminu
rozstrzygnięcia konkursu ofert.

(podpis Dyrektora)

>>> poniżej do pobrania SWKO z załącznikami <<<