Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - usługi protetyczne

Sprawa nr SZPZLO/KO-05/2018 Warszawa 26.11.2018 r.

OGŁOSZENIE
postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie
wykonania i dostawy prac protetycznych.

Konkurs ofert prowadzony jest zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1793).

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesoła z siedzibą w 05-075 Warszawa ul. Kilińskiego 48

zaprasza Oferentów
do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: wykonania i dostawy prac protetycznych.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który można ( wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz wzorem umowy) pobrać od dnia 27 listopada 2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Kilińskiego 48, pok. 39 w godzinach od 08:00 do 15:00, kontakt tel. 22 773 74 50 lub ze strony internetowej SZPZLO Warszawa Wesoła: www.szpzlowesola.waw.pl

Oferty należy składać pod rygorem nieważności , w formie pisemnej ( z podpisanymi wszystkimi stronami dokumentów należących do oferty) w zamkniętych kopertach z pieczątką Oferenta i dopisem: "Konkurs ofert - prace protetyczne" , w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Kilińskiego 48, pok. 39 w Dziale Administracji I piętro do dnia

10 grudnia 2018 r. do godz. 11:00

Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania nastąpi niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty poprzez zamieszczenie na stronie internetowej SZPZLO Warszawa Wesoła i na tablicy ogłoszeń w siedzibie przy ul. Kilińskiego 48.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne przysługują protest i odwołanie.

……………………………………….
( Dyrektor )