Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Świadczenia Stomatologiczne

Warszawa, 26 listopada 2018 r.
Sprawa nr SZPZLO /KO/06/2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie odpowiednich przepisów art.26 ust 3 i 4 ustawy z dn.15.04.2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2018r., poz.618 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dn.27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2015r. ,poz.581 z późniejszymi zmianami)

DYREKTOR Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wesoła z siedzibą w 05-075 Warszawa, Kilińskiego 48

zaprasza Oferentów

do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie:
o stomatologii
Okres obowiązywania umowy od dnia podpisania umowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.
Informacje ogólne

1. W konkursie ofert mogą brać udział Świadczeniodawcy spełniający wymogi obowiązujących przepisów.
Postępowanie konkursowe odbędzie się zgodnie z art. 26 i 27 Ustawy o Działalności Leczniczej oraz Ustawy o Świadczeniach Opieki Zdrowotnej Finansowanych ze Środków Publicznych stosując odpowiednio art. 146, ust.1, art.147-150,151ust. 1-5, art.152,153 i art. 154 ust.1 i 2 tej Ustawy.
2. Oferty w formie pisemnej na udostępnionym formularzu należy składać w sekretariacie (pok. 39 ) SZPZLO Warszawa Wesoła, ul. Kilińskiego 48, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 grudnia 2018 r. do godz. 11:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w sekretariacie na I piętrze siedziby SZPZLO Warszawa Wesoła w
Warszawie przy ul. Kilińskiego 48, w dniu 07 grudnia 2018 r. o godz. 11:15.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert, a ogłoszenie wyników poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.szpzlowesola.waw.pl
5. Materiały ofertowe można odebrać w siedzibie SZPZLO Warszawa Wesoła ul. KIlińskiego
48, pok. 39lub na stronie internetowej www.szpzlowesola.waw.pl , a informacje dotyczące
konkursu ofert udzielane są pod numerem tel. 22 773 74 50.
7. SZPZLO Warszawa Wesoła zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w całości lub
części, przesunięcia terminu składania ofert w całości lub w części ( zgodnie z art.150 pkt
1 ppkt 5).
8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Warszawa dnia: 26.11.2018 r.
(podpis Dyrektora)

>>> poniżej do pobrania SWKO z załącznikami <<<