BIP / Przetargi zakończone

11/09/2018 - 12:44

Warszawa, dn. 10 września 2018 r.

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesoła
ul. Kilińskiego 50 , 05-075 Warszawa Wesoła,
tel. /fax. (0-22) 773 74 50
e-mail; zozwesola@szpzlowesola.waw.pl; www.szpzlowesola.waw.pl

Do wszystkich
wykonawców
Dot: zakupu i dostawy artykułów dezynfekcyjnych
Sprawa nr: SZPZLO/WR-06/2018

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

11/09/2018 - 12:38

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

dotyczy przetargu nieograniczonego na " Zakup i dostawę szczepionek "

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wesoła informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na "Zakup i dostawę szczepionek" w częściach dotyczących poszczególnych zadań zostali wybrani wykonawcy:

06/09/2018 - 13:06

Warszawa, dn. 06 września 2018 r.

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesoła
ul. Kilińskiego 50 , 05-075 Warszawa Wesoła,
tel. /fax. (0-22) 773 74 50
e-mail; zozwesola@szpzlowesola.waw.pl; www.szpzlowesola.waw.pl
Do wszystkich wykonawców
Dot: zakupu i dostawy artykułów i leków stomatologicznych

Sprawa nr: SZPZLO/WR-05/2018

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wybrano oferty:

zadanie 1
KOL-DENTAL Sp. z o.o. sp.k. 04-769 Warszawa, ul. Cylichowsxka 6 - 9 787,40 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:
Wybrano ofertę nr 3 - najtańszą złożoną w postępowaniu, zgodnie z kryteriami określonym w specyfikacji tj. cena 100%.
Cena nie przekracza środków przeznaczonych na realizację zamówienia.

05/09/2018 - 12:27

Nr sprawy: SZPZLO-ZP/01/2018

Nazwa przedmiotu zamówienia:
"Zakup i dostawa szczepionek"

Informacje, które Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3i 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych podał podczas otwarcia ofert

Pages