BIP / Przetargi zakończone

06/02/2018 - 08:40

Warszawa, dn. 05lutego 2018 r.

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesoła
ul. Kilińskiego 50 , 05-075 Warszawa Wesoła,
tel. /fax. (0-22) 773 74 50
e-mail; zozwesola@szpzlowesola.waw.pl; www.szpzlowesola.waw.pl

Do wszystkich wykonawców
Dot: zakupu i dostawy odzieży ochronnej

Sprawa nr: SZPZLO/WR-01/2018

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

26/01/2018 - 10:51

SPECYFIKACJA
instrukcja dla Wykonawców
przedmiotem zamówienia jest
dostawa odzieży ochronnej

13/12/2017 - 14:00

Warszawa, 12 grudnia 2017 r.
Sprawa nr SZPZLO /KO/ 05/2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie odpowiednich przepisów art.26 ust 3 i 4 ustawy z dn.15.04.2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2015r., poz.618 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dn.27.08.2004r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2015r. ,poz.581 z późniejszymi zmianami)

DYREKTOR Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wesoła z siedzibą w 05-075 Warszawa, KIlińskiego 50

zaprasza Oferentów

do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy specjalistów w zakresie:
• Podstawowej Opieki Zdrowotnej
o lekarz pediatra
o lekarz radiolog

Szczegółowy zakres świadczeń, miejsce i czas udzielania świadczeń oraz wymagane od przyjmującego zamówienie kwalifikacje zawodowe określa zał. nr 1 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert – Formularz oferty.

20/11/2017 - 08:25

Ogłoszenie o powtórnym konkursie i specyfikacja konkursu ofert na badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017/2018 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których m.st. Warszawa jest podmiotem tworzącym

Pages