BIP / Przetargi aktualne

04/07/2019 - 10:52

Warszawa, dn. 04 lipca 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:" ZAKUP I DOSTAWA APARATU USG

03/07/2019 - 14:36

Nr sprawy: SZPZLO-ZP/03/2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

25/06/2019 - 14:35

Ogłoszenie nr 564959-N-2019 z dnia 2019-06-25 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wesoła: ZAKUP APARATU USG
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

17/06/2019 - 10:47

Warszawa, dn. 17 czerwca 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:" Dostawa szczepionek dla potrzeb SZPZLO Warszawa Wesoła"

Nr sprawy SZPZLO-ZP/02/ 2019

Pages